COPYRIGHT Ó  2010  BASSAKS DRIVE  AND ARD  COMPANY.
 
 
BASSAKS ELEVATOR CONTROLLER SYSTEM
 
 
 
Bassaks Drive and ARD :: Controller For Elevator
คุณลักษณะของระบบ
จำนวนชั้นสุงสุด 15

เชื่อมต่อด้วยการสื่อสารแบบอนุกรม serial 4 wire ด้วยการเชื่อมสัญญาณไปยังห้องโดยสารและหน้าชานพักแบบสัญญาณอนุกรมซึ่งช่วยให้ลดจำนวนสายไฟและเวลาในการเดินสาย

ตั้งค่าพารามิเตอร์โดยตรง Parameter Programable on Board  สามารถตั้งค่าการใช้งานได้โดยตรงที่แป็นกดและจอแสดงผลบนแผงวงจรควบคุม

คุณลักษณะมาตรฐาน
Automatic Door Operating Time ระบบควบคุมจะปรับเวลาประตูเปิดปิดตามการตอบรับการจอดจากในลิฟต์หรือหน้าชานพัก ซึ่งจะถูกตั้งเวลาได้

Door Open Time Extension (Door Hold) หากติดปุ่มกด (Door Hold) เพิ่มในห้องโดยสารก็จะสามารถใช้คุณลักษณะนี้ได้เพื่อยืดระยะเวลาการเปิดประตูให้ยาวนานขึ้น ใช้สำหรับในกรณีต้องหยุดลิฟต์ขนของ หรือเป็นลิฟต์เตียง

Power Saving Car light and Fan ตั้งเวลาในการปิดไฟแสงสว่างและพัดลม สำหรับการประหยัดพลังงาน

Full Load By Pass เมื่อสวิตซ์ตรวจจับน้ำหนักบรรทุกของลิฟต์ทำงาน และชุดระบบ By Pass ทำงาน ลิฟต์จะไม่จอดรับคำสั่งหน้าชานพักจนกว่าสวิตซ์ตรวจจับจะยกเลิกและระบบก็จะทำงานตามปกติ

Over Load ประตูจะไม่ปิดเมื่อมีน้ำหนักเกินกว่าที่ตั้งไว้  โดยจะทำงานอย่างอัตโนมัติ เมื่อน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์

ฟังค์ชั่นการทำงานพิเศษ  (Option)

Door Nudging Function  (Option) เมื่อชุดลำแสงตัวจับการทำงานของประตูลิฟต์ที่ขอบประตูถูกสิ่งกีดขวางในระยะเวลาหนึ่ง ระบบจะยกเลิกชุดตัวจับที่ประตู โดยประตูลิฟต์จะปิดที่ความเร็วต่ำ โดยจะใช้ตัวกลไกกันประตูกระแทกเป็นตัวตรวจสอบความปลอดภัยในการ เปิด-ปิดประตู

Floor Lock Out  (Option) ระบบจะสามารถให้ยกเลิกการจอดในชั้นที่ต้องการได้

Automatic Parking (Option) เมื่อลิฟต์ไมได้ถูกใช้งานในระยะเวลาหนึ่ง ลิฟต์จะมีคำสั่งให้วิ่งไปจอดที่ชั้นที่ถูกกำหนดไว้

Nuisance Call  Cancellation  During Operation (Option) คุณลักษณะนี้จะให้ผู้โดยสารยกเลิกคำสั่งปุ่มกดในลิฟต์โดยสารกดปุ่มชั้นที่ต้องการยกเลิกสองครั้งเร็วๆ *(Double Click)
***หมายเหตุ ยกเว้นสำหรับปุ่มกดบางประเภท

VIP  Operation  (Option) ถูกสั่งงานด้วยสวิตซ์กุญแจ ลิฟต์จะไม่จอดรับคำสั่งปุ่มกดชานพักและวิ่งไปจอดชั้นที่ถูกกำหนดไว้ประตูเปิดเพื่อคอยบริการบุคคลสำคัญ

Emergency  Operation (Option) ถูกสั่งงานด้วยสวิตซ์กุญแจ ลิฟต์จะวิ่งไปยังชั้นที่กำหนดโดยไม่หยุดรับ-ส่ง และเมื่อจอด ประตูลิฟต์เปิดค้าง และจะปิดไฟแสงสว่างและพัดลม
Lift Parking โปรแกรมนี้จะถูกส่งงานจากสวิตซ์ที่ติดตั้งพิเศษที่หน้าชั้น ลิฟต์จะวิ่งมาจอดที่ชั้นตามที่กำหนด ประตูจะถูกเปิด และปิดลงตามเวลาที่ตั้งไว้

Arrival Gong สัญญาณเข้าจอดของลิฟต์

Hall Lantern สัญญาณไฟเข้าจอดของลิฟต์

Nuisance Call Cancellation At Terminal Floors คำสั่งปุ่มกดในห้องโดยสารที่ยังคงค้างอยู่จะถูกยกเลิก เมื่อลิฟต์วิ่งไปถึงชั้นปลายสุดที่ลิฟต์จอด (บนสุดหรือล่างสุด)

Nuisance Call Cancellation versus Load เมื่อน้ำหนักบรรทุกมีไม่เกิน 20% คำสั่งปุ่มกดจะมีได้ไม่เกินที่ตั้งไว้

Door Closing Recovery ระบบจะตรวจสอบการปิดประตูหากประตูปิดไม่สำเร็จ  ประตูจะถูกเปิดและปิดซ้ำๆ อีกสามรอบ หากยังไม่สำเร็จอีกประตูจะเปิดและลิฟต์จะหยุดทำงาน

Delay Time Up Landing
ปรับแต่งระดับการจอดของลิฟต์ขาขึ้น

Delay Time Down Landing
ปรับแต่งระดับการจอดของลิฟต์ขาลง

Attendent Service Operation ลิฟต์จะออกจากการทำงานโดยอัตโนมัติและเข้าสู่การทำงานโดยการควบคุมของช่าง

Fire Alarm Return เมื่อได้รับสัญญาณเพลิงไหม้จากระบบป้องกันอัคคีภัย  ลิฟต์จะวิ่งไปยังชั้นที่กำหนดไว้โดยไม่ตอบรับกับปุ่มกดใดๆ ทั้งสิ้นและที่ลิฟต์จอด  ประตูจะถูกเปิดและไฟฟ้าแสงสว่างจะดับ
·        Base on the Advance Microprocessor Technology
·        Serial 4 Wires Communication
·        Easy Installation , Easy Setting
·        User Friendly Interface
·        LCD  Display
·        Flexible Door Holding Time Control
·        Parameter Programable and Operational on Board
·        Up to 15 Stops
·        Roll Dot Matrix Display Floor and Car Indication
·        Arrival Gong
·        Energy Saving Function
·        Display of Elevator Performance and Data
·        Over Load Detect
·        Full Load Direct Driving
·        Fire Alarm Return·        Reduce Wiring and Time
·        Reduce Cable
·        Economy Cost


*** (Optional)
##       Wrong Command Cancellation
##       Multi Level Password Security
##       VIP Service Floor
##       Rush Hour Service


 
Serial 4 Wires Communication Link